Shugo Chara! Các tập mới nhất của anime Shugo Chara! http://vietsub.vnsharing.net/Anime/Shugo-Chara Ep 28http://vietsub.vnsharing.net/Anime/Shugo-Chara/Ep-28Wed, 21 Dec 2011 14:59:23 GMT Ep 27http://vietsub.vnsharing.net/Anime/Shugo-Chara/Ep-27Wed, 21 Dec 2011 14:57:58 GMT Ep 26http://vietsub.vnsharing.net/Anime/Shugo-Chara/Ep-26Wed, 21 Dec 2011 14:57:01 GMT Ep 25http://vietsub.vnsharing.net/Anime/Shugo-Chara/Ep-25Wed, 21 Dec 2011 14:56:11 GMT Ep 24http://vietsub.vnsharing.net/Anime/Shugo-Chara/Ep-24Wed, 21 Dec 2011 14:55:16 GMT Ep 23http://vietsub.vnsharing.net/Anime/Shugo-Chara/Ep-23Wed, 21 Dec 2011 14:53:24 GMT Ep 22http://vietsub.vnsharing.net/Anime/Shugo-Chara/Ep-22Wed, 21 Dec 2011 14:52:35 GMT Ep 21http://vietsub.vnsharing.net/Anime/Shugo-Chara/Ep-21Wed, 21 Dec 2011 14:51:49 GMT Ep 20http://vietsub.vnsharing.net/Anime/Shugo-Chara/Ep-20Wed, 21 Dec 2011 14:50:34 GMT Ep 19http://vietsub.vnsharing.net/Anime/Shugo-Chara/Ep-19Wed, 21 Dec 2011 14:49:33 GMT Ep 18http://vietsub.vnsharing.net/Anime/Shugo-Chara/Ep-18Wed, 21 Dec 2011 14:48:46 GMT Ep 17http://vietsub.vnsharing.net/Anime/Shugo-Chara/Ep-17Wed, 21 Dec 2011 14:48:00 GMT Ep 16http://vietsub.vnsharing.net/Anime/Shugo-Chara/Ep-16Wed, 21 Dec 2011 14:47:14 GMT Ep 15http://vietsub.vnsharing.net/Anime/Shugo-Chara/Ep-15Wed, 21 Dec 2011 14:46:15 GMT Ep 14http://vietsub.vnsharing.net/Anime/Shugo-Chara/Ep-14Wed, 21 Dec 2011 14:45:20 GMT Ep 13http://vietsub.vnsharing.net/Anime/Shugo-Chara/Ep-13Wed, 21 Dec 2011 14:44:28 GMT Ep 12http://vietsub.vnsharing.net/Anime/Shugo-Chara/Ep-12Wed, 21 Dec 2011 14:43:40 GMT Ep 11http://vietsub.vnsharing.net/Anime/Shugo-Chara/Ep-11Wed, 21 Dec 2011 14:42:54 GMT Ep 10http://vietsub.vnsharing.net/Anime/Shugo-Chara/Ep-10Wed, 21 Dec 2011 14:41:45 GMT Ep 09http://vietsub.vnsharing.net/Anime/Shugo-Chara/Ep-09Wed, 21 Dec 2011 14:40:50 GMT Ep 08http://vietsub.vnsharing.net/Anime/Shugo-Chara/Ep-08Wed, 21 Dec 2011 14:39:59 GMT Ep 07http://vietsub.vnsharing.net/Anime/Shugo-Chara/Ep-07Wed, 21 Dec 2011 14:39:08 GMT Ep 06http://vietsub.vnsharing.net/Anime/Shugo-Chara/Ep-06Wed, 21 Dec 2011 14:38:01 GMT Ep 05http://vietsub.vnsharing.net/Anime/Shugo-Chara/Ep-05Wed, 21 Dec 2011 14:37:09 GMT Ep 04http://vietsub.vnsharing.net/Anime/Shugo-Chara/Ep-04Wed, 21 Dec 2011 14:36:12 GMT Ep 03http://vietsub.vnsharing.net/Anime/Shugo-Chara/Ep-03Wed, 21 Dec 2011 14:35:25 GMT Ep 02http://vietsub.vnsharing.net/Anime/Shugo-Chara/Ep-02Wed, 21 Dec 2011 14:34:35 GMT Ep 01http://vietsub.vnsharing.net/Anime/Shugo-Chara/Ep-01Wed, 21 Dec 2011 14:33:48 GMT