Thông tin anime Pokemon Season 14
 
Pokemon Season 14

Thể loại: Adventure Fantasy Proxy Battles Shounen Vdub

Nhóm sub: Yumei-Anime

Tình trạng: Đã hoàn thành           Số lượt xem: 993860           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Pokemon: Best Wishes!  được làm dựa trên game Pokemon : Black & White. Takeshi và Hikari đã rời khỏi nhóm, Satoshi tiếp tục cuộc hành trình đến vùng mới Issho và có sự gia nhập của 2 thành viên mới là Iris và Dent.

Season 14 sẽ bắt đầu từ ep 661

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Pokemon Season 14 Episode 746 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 745 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 744 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 743 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 742 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 741 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 740 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 739 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 738 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 737 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 736 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 735 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 734 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 733 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 732 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 731 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 730 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 729 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 728 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 727 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 726 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 725 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 724 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 723 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 722 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 721 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 720 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 719 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 718 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 717 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 716 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 715 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 714 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 713 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 712 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 711 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 710 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 709 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 708 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 707 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 706 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 705 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 704 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 703 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 702 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 701 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 700 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 699 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 698 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 697 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 696 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 695 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 694 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 693 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 692 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 691 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 690 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 689 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 688 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 687 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 686 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 685 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 682 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 681 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 680 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 679 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 678 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 677 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 676 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 675 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 674 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 673 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 672 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 671 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 670 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 669 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 668 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 667 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 666 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 665 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 664 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 663 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 662 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 661 7/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 683+684 8/4/2013 Xem online | | DL MQ