Thông tin anime Dragon Ball Z
 
Dragon Ball Z

Thể loại: Action Adventure Comedy Fantasy world Game Magic Manga Super Power

Nhóm sub: NBVFS

Tình trạng: Đã hoàn thành           Số lượt xem: 1268600           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Câu chuyện được tiếp diễn sau khi chiến thắng Đại ma vương Picollo ở kỳ đại hội lần trước . Với những cuộc chiến thực sự kinh hoàng với Radic ,Vegadic, Fide, Cell (Xên bọ Hung), Ma Bư.

Pass(nếu có): nguoibanviet.com

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Dragon Ball Z Episode 291 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 290 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 289 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 288 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 287 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 286 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 285 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 284 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 283 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 282 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 281 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 280 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 279 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 278 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 277 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 276 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 275 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 274 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 273 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 272 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 271 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 270 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 269 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 268 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 267 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 266 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 265 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 264 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 263 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 262 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 261 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 260 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 259 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 258 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 257 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 256 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 255 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 254 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 253 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 252 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 251 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 250 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 249 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 248 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 247 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 246 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 245 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 244 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 243 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 242 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 241 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 240 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 239 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 238 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 237 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 236 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 235 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 234 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 233 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 232 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 231 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 230 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 229 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 228 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 227 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 226 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 225 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 224 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 223 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 222 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 221 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 220 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 219 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 218 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 217 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 216 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 215 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 214 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 213 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 212 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 211 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 210 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 209 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 208 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 207 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 206 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 205 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 204 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 203 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 202 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 201 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 200 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 199 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 198 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 197 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 196 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 195 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 194 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 193 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 192 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 191 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 190 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 189 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 188 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 187 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 186 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 185 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 184 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 183 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 182 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 181 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 180 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 179 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 178 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 177 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 176 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 175 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 174 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 173 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 172 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 171 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 170 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 169 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 168 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 164 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 163 3/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 158 3/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 157 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 156 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 155 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 154 5/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 153 5/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 152 5/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 151 5/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 150 5/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 149 3/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 148 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 147 3/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 146 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 145 3/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 144 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 143 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 142 3/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 141 5/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 140 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 139 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 138 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 137 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 136 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 135 3/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 134 3/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 133 3/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 132 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 131 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 130 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 129 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 128 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 127 3/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 126 3/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 125 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 124 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 123 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 122 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 121 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 120 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 119 3/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 118 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 117 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 116 5/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 115 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 114 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 113 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 112 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 111 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 110 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 109 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 108 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 107 3/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 106 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 105 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 104 5/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 103 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 102 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 101 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 100 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 099 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 098 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 097 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 096 3/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 095 3/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 094 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 093 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 092 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 091 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 090 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 089 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 088 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 087 3/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 086 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 085 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 084 3/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 083 3/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 082 3/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 081 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 080 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 079 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 078 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 077 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 076 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 075 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 074 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 073 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 072 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 071 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 070 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 069 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 068 3/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 067 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 066 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 065 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 064 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 063 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 062 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 061 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 060 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 059 3/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 058 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 057 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 056 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 055 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 054 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 053 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 052 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 051 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 050 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 049 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 048 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 047 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 046 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 045 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 044 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 043 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 042 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 041 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 040 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 039 3/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 038 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 037 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 036 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 035 3/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 034 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 033 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 032 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 031 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 030 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 029 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 028 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 027 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 026 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 025 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 024 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 023 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 022 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 021 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 020 3/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 019 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 018 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 017 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 016 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 015 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 014 3/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 013 3/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 012 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 011 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 010 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 009 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 008 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 007 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 006 3/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 005 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 004 3/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 003 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 002 4/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 001 3/8/2014 Xem online | |
Hình ảnh