Thông tin anime Dragon Ball Z
 
Dragon Ball Z

Thể loại: Action Adventure Comedy Fantasy world Game Magic Manga Super Power

Nhóm sub: NBVFS

Tình trạng: Đã hoàn thành           Số lượt xem: 1162579           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Câu chuyện được tiếp diễn sau khi chiến thắng Đại ma vương Picollo ở kỳ đại hội lần trước . Với những cuộc chiến thực sự kinh hoàng với Radic ,Vegadic, Fide, Cell (Xên bọ Hung), Ma Bư.

Pass(nếu có): nguoibanviet.com

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Dragon Ball Z Episode 291 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 290 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 289 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 288 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 287 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 286 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 285 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 284 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 283 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 282 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 281 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 280 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 279 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 278 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 277 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 276 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 275 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 274 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 273 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 272 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 271 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 270 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 269 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 268 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 267 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 266 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 265 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 264 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 263 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 262 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 261 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 260 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 259 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 258 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 257 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 256 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 255 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 254 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 253 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 252 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 251 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 250 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 249 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 248 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 247 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 246 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 245 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 244 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 243 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 242 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 241 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 240 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 239 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 238 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 237 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 236 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 235 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 234 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 233 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 232 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 231 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 230 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 229 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 228 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 227 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 226 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 225 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 224 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 223 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 222 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 221 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 220 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 219 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 218 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 217 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 216 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 215 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 214 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 213 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 212 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 211 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 210 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 209 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 208 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 207 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 206 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 205 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 204 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 203 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 202 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 201 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 200 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 199 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 198 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 197 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 196 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 195 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 194 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 193 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 192 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 191 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 190 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 189 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 188 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 187 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 186 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 185 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 184 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 183 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 182 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 181 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 180 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 179 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 178 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 177 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 176 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 175 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 174 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 173 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 172 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 171 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 170 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 169 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 168 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 167 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 166 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 165 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 164 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 163 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 162 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 161 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 160 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 159 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 158 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 157 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 156 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 155 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 154 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 153 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 152 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 151 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 150 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 149 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 148 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 147 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 146 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 145 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 144 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 143 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 142 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 141 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 140 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 139 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 138 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 137 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 136 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 135 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 134 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 133 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 132 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 131 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 130 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 129 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 128 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 127 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 126 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 125 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 124 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 123 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 122 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 121 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 120 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 119 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 118 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 117 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 116 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 115 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 114 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 113 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 112 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 111 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 110 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 109 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 108 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 107 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 106 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 105 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 104 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 103 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 102 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 101 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 100 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 099 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 098 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 097 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 096 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 095 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 094 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 093 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 092 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 091 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 090 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 089 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 088 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 087 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 086 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 085 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 084 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 083 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 082 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 081 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 080 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 079 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 078 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 077 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 076 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 075 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 074 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 073 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 072 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 071 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 070 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 069 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 068 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 067 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 066 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 065 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 064 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 063 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 062 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 061 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 060 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 059 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 058 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 057 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 056 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 055 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 054 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 053 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 052 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 051 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 050 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 049 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 048 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 047 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 046 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 045 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 044 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 043 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 042 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 041 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 040 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 039 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 038 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 037 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 036 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 035 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 034 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 033 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 032 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 031 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 030 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 029 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 028 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 027 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 026 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 025 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 024 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 023 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 022 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 021 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 020 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 019 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 018 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 017 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 016 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 015 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 014 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 013 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 012 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 011 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 010 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 009 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 008 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 007 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 006 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 005 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 004 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 003 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 002 3/4/2013 Xem online | |
Dragon Ball Z Episode 001 3/4/2013 Xem online | |
Hình ảnh